วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา


  • วันวิสาขบูชาปีนี้ ตรงกับวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ ความหมาย คำว่า "วิสาขบูชา" หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ วิสาขบูชา ย่อมาจาก " วิสาขปุรณมีบูชา " แปลว่า ...

  • วันมาฆบูชา ความหมายวันมาฆบูชาหมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓ เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ความสำคัญวันมาฆบูชาปีนี้ตรงกับวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑เป็นวันขึ้...

  • ๒ วันอาสาฬหบูชา ปีนี้ตรงกับวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรร...

  • วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีนี้ตรงกับวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คือวันสำคัญทางพุทธศาสนานั่นก็คือ "วันเข้าพรรษา" ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที...

  • วันออกพรรษา ปีนี้ตรงกับวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ วันออกพรรษาหรือวันปวารณาออกพรรษาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวล...
Visitors: 67,033